Klik hier om deze voorwaarden in PDF te downloaden

1.     Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten die aan MKB Mediator (kvk: 72514329) worden gegeven, alsmede op alle derden die door MKB Mediator worden ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht.

Een opdracht wordt overigens beschouwd uitsluitend aan MKB Mediator te zijn gegeven, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde (andere) persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is dan ook uitgesloten.

2.     Wat zijn de financiële afspraken?

MKB Mediator brengt voor de verrichte werkzaamheden een uurtarief in rekening, te vermeerderen met BTW en de gemaakte kosten van derden (denk aan de kosten van de rechtbank, een deurwaarder, het Kadaster, de Kamer van Koophandel, reiskosten en bijvoorbeeld portokosten). De werkzaamheden worden maandelijks per email, gespecificeerd en middels een (verzamel)factuur bij u in rekening gebracht.

De uurtarieven worden verder jaarlijks (1 januari) geïndexeerd overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens van het CBS van december van het voorafgaande jaar en op hele euro’s afgerond.

Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald. Voor (voorgeschoten) kosten aan derden kunnen kortere betalingstermijnen gelden. Klopt er iets niet of bent u het niet mee eens met een factuur, dan kunt u dat binnen 14 dagen kenbaar maken en lost de verantwoordelijke medewerker dit samen met u op. Reageert u niet (tijdig), dan stemt u in met de factuur en de daarop vermelden kosten en werkzaamheden.

Wordt een factuur geheel of gedeeltelijk niet betaald, dan is MKB Mediator bevoegd de werkzaamheden direct op te schorten. MKB Mediator is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn ben u in verzuim en de (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijk kosten worden berekend overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. Daarnaast bent u over de periode van verzuim een contractuele rente verschuldigd van 2% per maand over het openstaande factuurbedrag.

Bent u een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan bent u na het intreden van verzuim pas de buitengerechtelijk kosten en rente verschuldigd nadat u daartoe bent aangemaand en wij u gemeld hebben wat de gevolgen zijn van het uitblijven van betaling. Blijft betaling dan (nog steeds) uit binnen 14 dagen na deze aanmaning, dan bent u de buitengerechtelijke kosten en rente verschuldigd.

3.     Voor welke schade is MKB Mediator (beperkt) aansprakelijk?

De aansprakelijkheid van MKB Mediator gaat nooit verder dan is bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van een vorderingen op grond van deze overeenkomst of op een andere grond, zoals een onrechtmatige daad.

Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een ‘nalaten’ wordt begrepen) voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door MKB Mediator afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat kantoor in verband met die verzekering draagt. De door MKB Mediator afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet tenminste aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.

Indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van MKB Mediator beperkt tot het bedrag overeenkomend met het gedeclareerde honorarium in het voorafgaande jaar voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van € 5.000,-.

Let wel -onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW- vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien die aanspraak niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij u bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest en schriftelijk bij MKB Mediator zijn gemeld. Iedere aanspraak vervalt in ieder geval binnen één jaar na de datum van de laatste declaratie voor de betreffende (deel)opdracht.

De voorstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden vanzelfsprekend niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van MKB Mediator .

De aan MKB Mediator gegeven opdracht houdt mede de bevoegdheid in om de door derden, die voor de uitvoering van de opdracht door ons zijn of worden ingeschakeld, gehanteerde aansprakelijkheidsbedingen mede namens u te aanvaarden. Onverminderd onze eigen aansprakelijkheidsbeperking, gaat de aansprakelijkheid van MKB Mediator niet verder dan de aansprakelijkheidsbeperking van deze derden.

4.     Voor welke schade is MKB Mediator niet aansprakelijk?

MKB Mediator is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen, u vrijwaart MKB Mediator hierbij tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht met u en/of werkzaamheden voor u.

5.     Wat zijn de afspraken rond de beëindiging van de opdracht?

MKB Mediator ziet deze overeenkomst als een samenwerking die voor beide partijen prettig moet zijn. Ervaart u of kantoor de samenwerking niet meer als een positieve aanvulling, dan gaan we eerst graag met u in overleg om dit op te lossen. Dit neemt niet weg dat u of kantoor op elk moment en zonder opzegtermijn de overeenkomst kunnen opzeggen. Ondanks de opzegging bent u gehouden de eindafrekening en overige facturen conform afspraak te voldoen.

6.     Welke gegevens moeten jullie van mij weten en waarom?

Op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is MKB Mediator verplicht de identiteit van u en soms de “uiteindelijk belanghebbende” vast te stellen. In het dossier bewaart MKB Mediator daarom kopieën van de deze gegevens.

MKB Mediator verwerkt de door kantoor in het kader van de uitvoering van de opdracht verkregen persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). MKB Mediator zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en zullen de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Voor een toelichting op het privacy beleid van MKB Mediator en wat kantoor met uw gegevens doet, verwijst MKB Mediator u naar het privacy statement. De meest recente versie daarvan kan worden geraadpleegd op de website (www.mkbmediator.nl/privacy) en maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

7.     En mochten wij er onderling niet uitkomen?

MKB Mediator kent een klachtenregeling (zie www.legaldep.nl/klachtenregeling) die onderdeel uitmaakt van onze overeenkomst en hopelijk resulteert in een gezamenlijke oplossing. Komen wij er gezamenlijk niet uit, dan is rechtbank Midden-Nederland, naast de rechtbank die volgens het Nederlands burgerlijk procesrecht bevoegd is, altijd bevoegd van een geschil tussen ons kennis te nemen. Op de rechtsverhouding tussen ons is het Nederlands recht van toepassing.

Versie oktober 2019